O portalu

Platforma informatyczna została uruchomiona w wyniku realizacji projektu pn: PLATFORMA INFORMATYCZNA WSPIERAJĄCA PONADREGIONALNĄ WSPÓŁPRACĘ NAD BADANIAMI INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH, który był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt realizowany był w okresie 01.01.2014-30.06.2015 przez konsorcjum w składzie: Lider Konsorcjum - Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Członek Konsorcjum - WASKO S.A.

Platforma stanowi narzędzie służące do współpracy pomiędzy jednostkami zewnętrznymi współrealizującymi projekty prowadzone przez Fundację oraz wspomaga kontakty oraz wymianę informacji i danych między partnerami projektowymi ze środowiska naukowego i przemysłowego. Służy ona także do gromadzenia wszelkich danych o jednostkach naukowych zrzeszonych w ramach sieci (dane ewidencyjne jednostki, dane pracowników naukowych, specjalizacje, doświadczenie, technologie), co pozwoli na kojarzenie zespołów naukowych, zakładanie wspólnych projektów badawczych oraz publikację wyników projektów.

Celem platformy jest także poprawa wymiany informacji i komunikacji pomiędzy jednostkami naukowymi zrzeszonymi w sieci jak i poza nią, kojarzenie partnerów dla wspólnego i szybszego realizowania projektów rozwojowych i innowacyjnych w przedsiębiorstwach. Wymiana informacji będzie następowała poprzez publikację wyników prac badawczych na portalu, a także będzie umożliwiała odtworzenie materiałów multimedialnych związanych z tematyką prowadzonych prac badawczych. Platforma oparta została o  technologię portalu (serwisu internetowego) i systemu zarządzania treścią (CMS – content management system) z centralnym modułem bezpieczeństwa (autentykacji i autoryzacji) oraz bazą wyników badań. W ramach platformy powstał portal główny oraz portale tematyczne odpowiednie do prowadzonych zagadnień/projektów.